Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

12.10.2011.

Nadležnost Okružnog privrednog suda Doboj može biti stvarna, mjesna i nadležnost suda u sporovima s međunarodnim elementom.

Stvarna nadležnost Okružnih privrednih sudova u Republici Srpskoj utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima RS (Sl.gl.RS br.119/08), član 27 b, kojim je propisano da

Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju:

 1. u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
 2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na unutrašnjim vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika;
 3. u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;
 4. u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
 5. u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
 6. u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i svim sporovima koji nastanu u toku i povodom sporovođenja postupka stečaja i likvidacije;
 7. u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar;
 8. o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim presudama privrednih sudova;
 9. o određivanju mjera osiguranja;
 10. o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti;
 11. o vršenju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti;
 12. o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem;
 13. o vršenju i drugih poslova uređenih zakonom.

Viši privredni sud je nadležan:

 1. da odlučuje o žalbama protiv odluka okružnih privrednih sudova, a u prvom stepenu i o drugim stvarima određenim zakonom;
 2. da odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti okružnih privrednih sudova;
 3. da utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadležnosti okružnih privrednih sudova i
 4. da vrši druge poslove određene zakonom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh