Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Isprave za upis u registar poslovnog subjekta

20.01.2012.

Za potrebe utvrđivanja i provjere opštih i posebnih podataka koji se prilikom osnivanja poslovnog subjekta ili izmjena podataka od značaja za pravni promet, obavezno unose u Registar, u zavisnosti od predmeta upisa, registarski sud će zahtijevati podnošenje isprava kako slijedi :

a) lična karta za domaće fizičko lice, odnosno putna isprava za strano fizičko lice osnivača i lica ovlašćenog za zastupanje,


b) izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača domaćeg ili stranog pravnog lica, a ukoliko je osnivač subjekta upisa strano pravno lice, čiji je osnivač pravno lice, dostavlja se i izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice osnivača ako njegov udio iznosi 20% ili više (stvarni vlasnik), te za sva pravna lica osnivače osnivača čiji udio iznosi 20% ili više, sve do izvoda iz odgovarajućeg registra u kojem je moguće identifikovati konačnog vlasnika – fizičko lice, koji je ovjerio nadležni organ te države, sa apostilom, te uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu države iz koje dolazi domaće ili strano fizičko lice osnivača i dokaz o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza za fizičko i pravno lice osnivača na teritoriji Republike Srpske,

v) odgovarajuće pismeno ovlašćenje kojim se utvrđuje svojstvo lica ovlašćenog za zastupanje, odnosno predstavljanje subjekta upisa i ovjeren potpis tog lica kod notara, uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu države iz koje dolazi domaće ili strano fizičko lice ovlašćeno za zastupanje, odnosno predstavljanje subjekta upisa,

g) akt o osnivanju ili akt o izmjeni opštih podataka značajnih za pravni promet već osnovanog, odnosno registrovanog poslovnog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje, odnosno izmjena podataka ili drugi odgovarajući akt,

d) odluka o imenovanju lica za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, ako takvo lice nije imenovano aktom o osnivanju i izjavu o prihvatanju ove dužnosti, na kojima je potpis ovjeren kod notara,

đ) potvrda banke o izvršenoj uplati na privremeni račun ili račun poslovnog subjekta o deponovanom, odnosno uplaćenom novčanom ulogu kojim se utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu osnivača, odnosno člana poslovnog subjekta, s tim da potvrda sadrži podatke o uplatiocu, svrsi uplate, visini uplate i podatke o nazivu poslovnog subjekta u čiju korist se uplata vrši,

e) izvod iz odgovarajućih javnih registara kojim se utvrđuje pravo svojine na ulogu u stvarima i pravima, te nalaz i mišljenje ovlašćenog sudskog vještaka ili revizora kojim se utvrđuje vrijednost uloga u stvarima i pravima,

ž) odobrenje nadležnog organa kao uslov upisa u Registar.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh