Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

28.11.2011.


U postupcima pred sudovima plaćaju se sudske takse u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" broj 73/08, 49/09, 67/13,  63/14, 66/18 i 67/20) kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.Sudska taksa na upis u registar poslovnih subjekata


Taksa za upis promjene sjedišta

135,00 KM

Taksa na rješenje o upisu prava obavljanja spoljnotrgovinskog poslovanja (isključivo kada je riječ o upisu ovog prava kod već osnovanih poslovnih subjekata)

135,00 KM

Taksa za upis promjene člana (povećanje, smanjene broja članova)

135,00 KM

Taksa za upis promjene djelatnosti (brisanje, dopuna...)

135,00 KM

Taksa za upis promjene lica ovlaštenog za zastupanje

135,00 KM

Taksa na upis drugih promjena podataka od značaja za pravni promet

135,00 KM

Taksa na zahtjev za brisanje upisa iz registra

100,00 KM

Taksa na rješenje o brisanju upisa iz registra

100,00 KM

Taksa za statusne promjene i promjene pravne forme

135,00 KM

Taksa na žalbu na rješenje doneseno u postupku upisa u registar (izuzev žalbe na rješenje o osnivanju u kojem slučaju se ne plaća sudska taksa)

100,00 KM

Taksa za brisanje dijelova privrednog društva i drugog subjekta upisa 

50,00 KM

Taksa na rješenje o rezervaciji poslovnog imena

20,00 KM

Taksa na izvod iz registra (aktuelni i istorijski)

10,00 KM


 

Napomena :


Ukoliko se jednom prijavom traži upis više promjena plaća se taksa za svaku promjenu posebno.

Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske" plaća se taksa u iznosu od 40,00 KM. Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednom prijavom, plaća se samo jedna taksa.

U POSTUPKU REGISTRACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA I DRUGOG SUBJEKTA UPISA, TAKSA SE NE PLAĆA :

 

-          Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva i drugog subjekta upisa,


-          Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva i drugog subjekta upisa,


-          Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog poslovanja kod osnivanja poslovnog subjekta kao i svih drugih podataka od značaja za pravni promet koji se upisuju u momentu osnivanja,


-          Za rješenje o usklađivanju pravne forme, organa, akcionara i članova, osnovnog kapitala, akcija i udjela, poslovnog imena, memoranduma, dijelova privrednog društva i drugog subjekta uspia sa određenim ovlaštenjima u pravnom prometu kao i opštih akata privrednih društava i drugih subjekata upisa sa odredbama važećih propisa,


-          na izjavljenu žalbu na rješenje o upisu osnivanja privrednog društva i drugog subjekta upisa,


-          za dostavljanje podataka o upisu osnivanja privrednog društva i drugog subjekta upisa, bez obzira na oblik organizovanja, radi objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".


NAPOMENA :

Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ukoliko je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta.


 


 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh